Sáng kiến dựa trên cỏ Vetiver

Nền tảng cho các cá nhân hoặc tổ chức phi lợi nhuận để gây quỹ cho các dự án Vetiver về chống xói mòn, bảo vệ bờ sông, cải tạo đất và giảm thiểu ô nhiễm.

vetiver grass