(PLEASE SEE ENGLISH VERSION BELOW)

 1. Tại sao chiến dịch này cần được hỗ trợ:

Xã Vĩnh Xuân là một vùng đất xã anh hùng đã trải qua 2 cuộc chiến tranh bị tàn phá ác liệt, đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ. Bằng cả sự quyết tâm đồng lòng bám trụ, mở rộng ruộng vườn, tăng gia sản xuất ổn định cuộc sống, đến ngày nay xã phần nào đã có những đổi mới về kinh tế – văn hóa – xã hội. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng của xã chỉ đạt 30% theo chuẩn Nông thôn mới, còn lại do thiếu nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình.

Về thủy lợi xã có sông La Ghì, sông Kinh mới và các con kênh nội đồng; tuy được khép kín mở rộng hàng năm nhưng do lượng nước càng nhiều làm cho việc sạt lở, bồi lắng vẫn xảy ra.

Hiện nay các tuyến đê trên địa bàn xã đang bị sạt lở nghiêm trọng, làm cho nhà cửa, đất đai, ruộng vườn bị bứt trôi theo dòng nước, tạo bất an xã hội; nhiều hộ gia đình thậm chí đã phải di dời đến nơi an toàn. Trong năm, sạt lở ven sông xảy ra vào mùa khô nhiều hơn mùa lũ, đặc biệt giai đoạn chuyển mùa từ mùa khô sang mùa mưa (tháng 4, tháng 5), kết hợp 2 kỳ triều cường lên xuống mỗi tháng (mức triều cường cao nhất 0,6 – 1,0m so mặt ruộng), cùng với tàu thuyền qua lại đã làm gia tăng sạt lở bờ đê.

Những năm qua, xã cùng với huyện đã khắc phục các điểm sạt lở, nhưng biện pháp chưa triệt để nên khả năng sạt lở thêm rất cao; trong khi đó ước tính kinh phí xây dựng bờ kè bê-tông kiên cố rất lớn, có thể lên tới 30 tỉ đồng/km, lại chỉ tập trung ở thành thị, còn tại vùng nông thôn rất hạn chế.

  vậy, chiến dịch này kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ khoảng 1,000 người dân bảo vệ 1,000m bờ đê đang bị sạt lở rất nghiêm trọng tại p Gò Tranh, Vĩnh Khánh 2 và Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Nếu tình trạng sạt lở tiếp tục không phương án kiểm soát; nhà cửa, vườn tược, đường giao thông sẽ dần dần trôi xuống dòng nước.

2. Các hoạt động chính và Ngân sách dự kiến: 

Hoạt động Số lượng Đơn vị Đơn giá

(VNĐ)

Địa phương

(Ngân sách huyện)

Mạng lưới Vetiver Việt Nam Gây quỹ cộng đồng
(VNĐ) (VNĐ) (VNĐ)
1.      Gia cố chân sông
Xe múc để bạt lại mái bờ sông. 3 Giờ 450,000 1,350,000
Cừ tràm và lưới để cố định chân sông 15 m 30,000 450,000
2.      Trồng Vetiver bảo vệ bờ sông
Giống Vetiver 5,000 Bầu

(5-7 tép/bầu)

3,000 Người dân đóng góp ngày công lao động. 10,000,000

 

5,000,000
Vận chuyển 1 gói 1,400,000 1,400,000
Phân bón 10 kg 40,000 400,000
Hỗ trợ người dân công chăm sóc và tưới nước 3 tháng 700,000 2,100,000
3.      Tạo vườn ươm địa phương và chuyển giao kỹ thuật
Vườn ươm Vetiver 3,000 tép   Chuẩn bị khu đất 500m2 để làm vườn ươm 1,500,000
  1,350,000 11,500,000 9,350,000
Phát sinh (10%) 135,000 1,150,000 935,000
TỔNG CỘNG 1,485,000 VNĐ

(74.25 USD)

12,650,000

(632.50 USD)

10,285,000

(514.25 USD)

TỔNG GIÁ TRỊ TOÀN CHIẾN DỊCH 24,420,000 VND ~ 1,221 USD

 

 

 

 

 

 

 

3. Thành phần tham gia và Phân công trách nhiệm:

3.1. UBND Xã Vĩnh Xuân, thị trấn Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Đại diện Ông Cao Nguyễn Nguyên Khánh _ Cán bộ nông nghiệp – địa chính – môi trường:

 • Theo dõi, giám sát trước và sau dự án; Định kỳ báo cáo về Mạng lưới Vetiver Việt Nam;
 • Huy động lao động địa phương để thực hiện dự án;
 • Đảm bảo nguồn quỹ vận động được thực hiện đúng mục đích.

3.2. Mạng lưới Vetiver Việt Nam:

 • Tư vấn, giám sát kỹ thuật;
 • Hỗ trợ cung cấp giống Vetiver;
 • Đảm bảo nguồn quỹ vận động được thực hiện đúng mục đích.

3.3. Người dân địa phương (đặc biệt là người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng):

 • Tham gia quá trình trồng và chăm sóc Vetiver;
 • Chăm sóc vườn ươm và trồng Vetiver để tự khắc phục các khu vực sạt lở.

MINH HỌA KẾT QUẢ MONG MUỐN ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH:

Cản bớt sóng bằng kè cừ tràm và lưới

Trồng và chăm sóc Vetiver

Vetiver bảo vệ bờ sông tại Long Xuyên sau 2 mùa lũ

Sự khác biệt giữa phần không trồng và có trồng Vetiver


 1. The problem to be addressed and the campaign’s main objectives

Vinh Xuan commune, which underwent two devastating wars in the past, has faced many difficulties until now. Although it has partly developed in economy – culture – society, the commune’s infrastructure has only reached 30% of the Vietnam’s new rural standards.

At present, river banks and dikes in the commune are severely eroded and collapsed because of tidal currents as high as 0.6-1.0m above the ground, wave action by boats, the wetting and slumping of non-cohesive soils. Many houses, land, and gardens have been washed away, some households have even been evacuated, which creates social insecurity.

Over the past years, the commune has made great their own efforts to solve the problem, but they have no thorough measures and available resources. It is estimated that the cost for one kilometre of solid concrete embankment is up to 30 billion VND. Therefore, this campaign calls the community who has generous hearts to help about 1,000 people in Go Tranh Hamlet, Vinh Khanh 2, Vinh Xuan, Tra On, Vinh Long to protect 1,000m of dykes from seriously eroded.

If the erosion continues without any control plan; houses, gardens, roads will gradually drift down the water.

2. Main campaign activities and Total cost:

Activities Number Unit Unit price

(USD)

Local government

(USD)

Vietnam Vetiver Network

(USD)

Crowdfunding

(USD)

1.     Reinforce the River foot
Loader to prepare the site 3 hour 22.5 67.5
Timber post and net to protect the river foot 15 m 1.5 22.5
2.     Plant Vetiver to protect the river bank
Vetiver plants 5,000 bag 0.15 Planter: local people 500

 

250
Travelling 1 package 70 70
Fertilizer 10 kg 2 20
Assitance for caring and watering 3 month 35 105
3.     Set up nursery and transfer technology
Vetiver plants 3,000 slips   500m2 of land 75
  67.5 575 467.5
Back-up (10%) 6.75 57.5 46.75
TOTAL                         74.25  

632.5

 

514.25
TOTAL FOR THE WHOLE CAMPAIGN 1,221 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. WHO WILL UNDERTAKE THE PROJECT?

3.1. People’s Committee of Vinh Xuan Commune, Tra On, Vinh Long. Representative: Mr. Cao Nguyen Nguyen Khanh _ Department of Agriculture – Cadastre – Environment:

 • Manage deliverables according to the project plan and schedule;
 • Mobilize local people to plant Vetiver;
 • Strictly follow the technical instruction provided by VNVN;
 • Report to Vietnam Vetiver Network;
 • Ensure the fund is implemented for the right purpose.

3.2. Vietnam Vetiver Network:

 • Provide Vetiver techniques and materials;
 • Ensure Vetiver is planted properly on the site;
 • Ensure the fund is implemented for the right purpose;
 • Monitor the project evaluation.

3.3. Local people (especially people in the area affected):

 • Participate in growing and caring Vetiver;
 • Take over the nursery and self-plant on new landslide areas.

WHAT ARE EXPECTED AFTER IMPLEMENTING THE CAMPAIGN

Reinforce the river foot

Plant Vetiver

Vetiver has protected the river bank in Long Xuyen after 2 floods

A comparison with and without Vetiver

 

 


Only supporters can discuss.